مقایسه چابکی و استقامت قلبی-تنفسی دانش‌آموزان دختر 10-12 سال سالم و مبتلا به کف پای صاف

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر ناهنجاری صافی کف پا بر استقامت قلبی- تنفسی،و چابکی در دختران 10 تا 12 سال با قوس کف پای صاف و طبیعی بود. جامعه آماری شامل 400 نفر و نمونه آماری دو گروه از دانش آموزان دارای کف پای صاف 20 نفر و 20 نفر طبیعی بودند. میانگین سن، وزن، قد گروه کف پای صاف به ترتیب 68/0± 6/11سال، 6/10 ± 1/37 کیلو گرم، 6/7 ± 3/135 سانتی‌متر و گروه طبیعی 73/0± 3/11 سال، 7/7 ± 3/35 کیلو گرم، 2/7 ± 7/139 سانتی‌متر بود. برای مشخص کردن نوع ساختار کف پایی، از روش افت استخوان ناوی استفاده شد روش افتادگی استخوان ناوی، به عنوان روش کلینیکی معتبر در تحقیقات مورد استفاده قرار‌گرفته‌است. (72% و 82% به ترتیب برای پای چپ و راست=ICC)، سپس هر دو گروه در آزمون‌های دوی 540 متر و 9×4 متر برای سنجش استقامت قلبی-‌تنفسی و چابکی شرکت‌کردند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که علی‌رغم اینکه دختران دارای ناهنجاری صافی کف پا میانگین بیشتری را در رکورد استقامت قلبی– تنفسی داشته‌اند، از نظر آماری میان استقامت افراد با قوس کف پای صاف و طبیعی اختلاف معنی‌داری وجود‌ نداشت (05/0≥p). هم‌چنین یافته‌های تحقیق نشان داد که میان چابکی افراد با قوس کف پای صاف و طبیعی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0≥p). بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان بیان داشت که این ناهنجاری در سنین کودکی بر استقامت قلبی- تنفسی دانش‌آموز دختر و چابکی آنان تاثیر معنی‌داری نداشته است. از این‌رو نباید مانع شرکت این کودکان در فعالیت‌های جسمانی و حرکتی به‌ویژه در ساعات درس ورزش به دلیل ابتلا به کف پای صاف شد، اما لازم است توصیه‌های حرکتی خاصی را برای اصلاح این ناهنجاری و به حداقل رساندن عوارض احتمالی ناشی از آن ارائه داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Agility and Cardio Respiratory Endurance on 10 to 12 Years Old Female Students with and without Flat Foot

نویسندگان [English]

  • M.H. Alizadeh 1
  • A. Agayari 2
  • S. Zahiri Sarvari 3
1 Associated Professor Tehran University
2 Assistant Professor Payam e Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effect of flat foot on cardio respiratory endurance and agility among the two groups of 10-12 years female students.  Subjects were 400 elementary school students. At first, one group took the foot print and we found that 20 students had flat foot. We compared this group with 20 students who had normal feet and had selected randomly. The first and second group’s average age, weight, heights respectively were 11.6 years, 37.1 kilograms, 135.3 centimeters and 11.3 years, 35.3 kilograms, 139.1 centimeters. Then all groups took part in 600 yards run and 4×9 shuttle run for measuring cardio respiratory endurance and agility. The results of this study showed  that  in spite of that the average of cardio respiratory endurance in the flat foot  students  was more than the other, statistically there is no significant difference between the students who have normal  and  they who have flat foot (p≤0.05). Statistically there was no significant difference between the students who had normal and flat foot in agility (p≤0.05). This study showed that the flat foot girls elementary school students has no effect on cardio respiratory endurance and agility, so there is no limitation for children with these disorders to involve in the  activities. The results suggested that these children should be take part in the activities like the normal children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flat foot- Cardio respiratory Endurance – Girl Students - Agility