اثر حاد یک، دو و سه جلسه درس تربیت‌بدنی در هفته بر مقادیر ایمونوگلوبولینA و کورتیزول بزاقی دانش‌آموزان ابتدائی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه شهر کرد

چکیده

هدف از فعالیت ورزشی موجب تغییراتی در سیستم ایمنی و هورمونی بدن انسان می­شود. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی اثر حاد یک، دو و سه جلسه درس تربیت­بدنی در هفته بر مقادیر ایمونوگلوبولینA  و کورتیزول بزاقی دانش­آموزان ابتدائی بود.به همین دلیل، سه گروه 8 نفره­ی دانش­آموزان پسر ابتدایی با میانگین سن 5±10 سال، وزن 64±36 کیلوگرم و قد 66±142 سانتی­متر حضور داشتند. گروه اول فقط یک جلسه، گروه دوم 2 جلسه و گروه سوم 3 جلسه در هفته در برنامه­ی درسی تربیت­بدنی (50 دقیقه) شرکت کردند. نمونه­ی بزاقی قبل، بعد و 24 ساعت بعد از اولین، دومین و سومین جلسه­ی درس تربیت­بدنی به ترتیب در گروه اول، دوم و سوم برای تعیین مقادیر ایمونوگلوبولین A و کورتیزول جمع­آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج ،اختلاف معنی­داری بین مقادیر ایمونوگلوبولین A بزاقی آزمودنی­ها (درون گروهی) گروه اول، دوم و سوم مشاهده نشد. مقادیر کورتیزول بزاقی آزمودنی­ها تنها 24 ساعت پس از اولین جلسه فعالیت ورزشی (در گروه اول) نسبت به قبل از فعالیت افزایش معنی­داری داشته است (012/0=P) و این مقادیر در گروه دوم و سوم تغییر معنی­دار نداشت. با توجه به عدم تغییر معنی­دار مقادیر ایمونوگلوبولین A بزاقی و هورمون سرکوب‌گر ایمنی و کاتابولیکی کورتیزول در مطالعه­ی حاضر، به نظر می­رسد افزایش ساعات درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی بر سیستم ایمنی این دانش­آموزان اثر سوئی نخواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acute Effects of One, Two and Three Bouts of Physical Education Lessons in Week on Salivary IgA and Salivary Cortisol of Elementary School Students

نویسندگان [English]

  • Abbas A. Gaeini 1
  • F. NadriPari 2
  • S. Satrifard 3
  • M. Faramarzi 4
1 Professor Tehran University
2 Assistant Professor Payam e Noor
3 Assistant Professor
4 Associated Professor Shahre Kord University
چکیده [English]

Exercise cause alterations in the immune and hormonal system of human body. Therefore, the purpose of this study was to determine the acute effects of one, two and three bouts of physical education lessons in week on salivary IgA and salivary cortisol of elementary school students. In this quasi-experimental, three groups of 8 boys elementary schools students were with mean age (10 ± 5) years, weight (36 ± 64) kg and high (142 ± 66) cm. First group had participated in physical education lesson program just one session in a week, the second group two sessions and third group three sessions. The saliva samples was collected for determinate IgA and cortisol concentrations before, after and 24 h after of the first, second and tertiary physical education lesson session (in first, second and third group). There was no any significant difference in salivary IgA concentrations of subjects in first (p=0.222), second (p=0.223) and third (p=0.072) groups. The cortisol concentration increased significantly only 24 h after exercise than pre exercise in first group (p=0.012) and this levels were no significantly changed in second (p=0.131) and third (p=0.882) groups. Given the lack of significant changes of salivary IgA levels and immunosuppressant and catabolic hormone of cortisol in present study, it seems that increase physical education lessons hours in week in elementary school will not have adverse effects on the students immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Activity
  • Student
  • Cortisol
  • IgA