تأثیر یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیب آنها بر آموزش مهارت شوت فوتبال

نویسندگان

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

هدف یادگیری مشاهده­ای و تصویرسازی دو روش از روش­های یادگیری و آموزش می­باشند که امروزه مربیان و مدرسان از آنها برای ارائه مطالب خود بهره می­گیرند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشاهده­ای، تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 800 دانش­آموز پسر مبتدی دوره راهنمایی با توانایی تصویرسازی متوسط بود که از این بین 45 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه گمارش شدند. ابزار و وسایل مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی و آزمون شوت فوتبال ایفرد بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از روش­های توصیفی و روش­های استنباطی از جمله آزمون­های تحلیل واریانس، آزمون­ تعقیبی توکی و آزمون تی همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد برای هر سه گروه یادگیری مشاهده­ای، تصویرسازی و ترکیبی در مرحله اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال یادگیری حاصل شد(001/0p≤). همچنین گروه ترکیبی در مرحله اکتساب و آزمون یادداری فوری نسبت به سایر گروه­ها و یادگیری مشاهده­ای نسبت به تصویرسازی عملکرد بهتری داشتند (001/0p≤)، ولی در آزمون یادداری تأخیری تفاوت معناداری بین گروه­ها مشاهده نشد. این یافته­ها پیشنهاد می­کند که در مراحل اولیه یادگیری یک مهارت حرکتی نسبتاَ ساده، بسته و مجرد، راهبرد ترکیبی مؤثرتر از یادگیری مشاهده­ای و تصویر­سازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Observational Learning, Imagery and Their Combination on Instruction of Soccer Shoot Skill

نویسندگان [English]

  • Gh. Lotfi
  • F. Tahmasbi2
  • M. Hasanzadeh
Assistant Professor Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The observational learning and imagery are two methods of teaching in presentations for coaches and teachers. The purpose of the present study was the effect of observational learning, imagery and their combination on acquisition and retention of soccer shoot. 45 novice male students with average imagery ability were randomly selected and matched in 3 groups (observational learning, imagery and combination). In this study we used of sport imagery questionnaires, Hall and Martin, demographic and AAHPERD soccer shoot test. Data and result of performance were analyzed by descriptive &   deductive statistics (Mixed ANOVA with repeated measures of test factor and paired-samples t test post hoc test). Results indicated that the learning resulted in acquisition and retention for 3 groups (p≤0.001). The result of performance of combination group and after that observational learning group were significantly better than imagery group in last of acquisition, immediate retention tests(p≤0.001); but there were not significant differences between the performance of observational learning, imagery and combination groups in delayed retention test. These findings suggest that combination is more effective than observational learning and imagery for individuals first learning a relatively simple, closed and discrete motor skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Observational learning
  • Imagery
  • retention
  • Acquisition
  • Soccer shoot