ارتباط بین ثبات ناحیه مرکزی با عملکرد عمومی و اختصاصی نوجوانان شناگر نخبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

برای عملکرد بهینه شناگران، ایجاد سطحی برای تعامل عملکرد اندام فوقانی و تحتانی ضروری است. این سطح به عنوان ناحیه ثبات مرکزی شناخته شده‌است. هدف از انجام این تحقیق ارتباط بین ثبات ناحیه مرکزی با عملکرد عمومی واختصاصی نوجوانان شناگر نخبه بود. 12 شناگر پسر با میانگین و انحراف استاندارد سنی 05/1±25/12 سال، قد 54/13±05/160 سانتی‌متر و وزن 10±33/49 کیلوگرم، که همگی سالم و عضو تیم منتخب استان خود بودند به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. استقامت ناحیه ثبات مرکزی شناگران با استفاده از پروتکل مک‌گیل، و توان ناحیه ثبات مرکزی با آزمون پرتاب توپ مدیسین‌بال از حالت دراز و نشست و آزمون دراز و نشست 30 و60 ثانیه اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی عملکرد عمومی آنها از مجموعه آزمون‌های عملکرد که شامل؛ اسکات پشت ، پرس سینه ، پرش عمودی، ‏دو 40متر سرعتی و برای ارزیابی عملکرد اختصاصی از تواتر استروک، و رکورد 100 متر کرال سینه استفاده شد. برای بررسی رابطه از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری p£0.05 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که فقط بین آزمون اسکات و دراز و نشست 60 ثانیه‌ای ارتباط معنی‌دار مثبتی وجود دارد (813/0-=r). ضمن این‌که نتایج همبستگی آزمون‌های عملکرد عمومی با امتیاز کلی آزمون‌های استقامت ناحیه ثبات مرکزی، در متغیرهای اسکات (63/0=r) رابطه مثبت و معنی‌دار اما در پرس سینه ارتباط معکوس بود(62/0-=r). بر همین اساس، بین عملکرد عمومی شناگران و امتیاز کلی ناحیه ثبات مرکزی هیچ ارتباطی دیده نشد. در عملکرد اختصاصی هیچ ارتباطی بین عملکرد اختصاصی و توان و استقامت ناحیه ثبا ت مرکزی یافت نشد، و تنها در پارامتر تواتر استروک و دراز و نشست 60 ثانیه‌ای (694/0-=r)و 30 ثانیه‌ای (630/0-=r) رابطه معنی‌دار و مثبتی یافت شد. نتایج تحقیق، استفاده از تمرینات ثبات مرکزی در جلسات تمرینی شناگران نخبه نوجوان را توصیه می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Core Stability with General and Specific Performance of Elite Swimmers Adolescence

نویسندگان [English]

  • H. Sadeghi
  • R. Azimi
Professor - Kharazmi University
چکیده [English]

 Perceived exertion is defined as the subjective feeling of effort, stress, discomfort or fatigue. In order to optimise swimmers’ performance, an adequate base of support which known Core Stability is needed for upper and lower extremity movements. This study aimed to determine the relationship between Core Stability with general and specific in elite swimmers performance. The subjects were twelve healthy elite male swimmers (with age of 12.25±1.05 yrs, height of 160.05±13.54cm and weight of 49.33±10 kg). To measure the core stability endurance, McGill Protocol, the core stability power, and 30 / 60s sit-up test are used. The specific and general swimmers performance measured separately. The set of performance tests including Back Squat, bench press, vertical jump and 40m sprint test were used to measure the general performance of swimmers and for their specific performance stroke index and 100m crawl stroke were applied. The Pearson correlation coefficient is applied to determine the relationship between the variables at p≤0.05. The only significance relationship seen between back squat test and 60s sit-up test(r=-0.813), while positive and significant relationship observed between the general performance tests with the total points of the core stability endurance tests in squat variables (r=0.63). But a reverse relationship in bench press observed (r=-0.62). The findings in specific performance have shown the different of general performance in the sense that no relationship was observed between the specific performance with the core stability endurance and power. The only significant relationship was found in stroke index parameter and 60s (r=-0.694)/30s (r=-0.630) sit-up. The findings of the study showed that the core stability endurance is more related to the general performance test than to the specific performance, while higher significant relationship shown in specific performance test and in core stability endurance which might happened as the trainers fail to train the exercise. Due to the results, core stability exercise using in training session is recommend for elite swimmers adolescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core stability
  • performance
  • Swimmers
  • Adolescence