تاثیر آموزش بر مهارت‌های حرکتی پایه پسران و دختران 6 ساله تهران و مقایسه آن با هنجار موجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 دانشجوی دکتری

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات آموزش بر مهارت­های حرکتی پایه پسران و دختران 6 ساله و مقایسه آن با هنجار موجود بود. در این پژوهش 560 دختر و پسر مدارس دولتی منطقه 9 شهر تهران به صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب و در چهار گروه دختر و پسر آموزش دیده و آموزش ندیده دسته‌بندی شده و مورد آزمون قرار‌گرفتند. ابزار اندازه­گیری پژوهش حاضر مجموعه آزمون مهارت­های حرکتی پایه آرنهایم – سینکلر(1974) ویژه ارزیابی مهارت­های حرکتی پایه کودکان 4-12 ساله بود که پایایی آن به شیوه بازآزمائی 89/0 بدست آمده است. نمرات خام پس از تبدیل به نمرات استاندارد T، به تفکیک جنسیت و نوع آموزش طبقه­بندی و مقایسه شد. از روش­های آمار استنباطی  t مستقل و تحلیل واریانس دوطرفه برای مقایسه گروه­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در مهارت­های ظریف و درشت اثر اصلی دو عامل «نوع آموزش» و «جنسیت» معنادار بود (05/0p≤). به‌طوری که در مهارت­های ظریف، دختران نسبت به پسران و آموزش دیده­ها نسبت به آموزش ندیده­ها و در مهارت­های درشت، پسران نسبت به دختران و آموزش دیده­ها نسبت به آموزش ندیده­ها برتری معنی‌داری داشتند (05/0p≤). ضمن این‌که در برخی از این مهارت­ها کنش متقابل بین «نوع آموزش» و «جنسیت» معنی‌دار بود (05/0p≤). هم‌چنین میانگین نمرات آزمودنی­ها در اکثر خرده آزمون­ها، نسبت به هنجار موجود پائین‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teaching on basic motor skills in boys’ and girls' six years old of Tehran zone 9 and comparison with available norm

نویسندگان [English]

  • A. Nazarian Madvani 1
  • M. Mokhtari Dinani 2
1 Assistant Professor Shahid Rajaee Teacher Training University
2 PhD student in Sports Management
چکیده [English]

Perceived exertion is defined as the subjective feeling of effort, stress, discomfort or fatigue that the The purpose of this research was the study effects of teaching on basic motor skills in 6 years old boys and girls and its comparison with present norm. Statistical sample included 560 individual and divided to separate four groups of boys and girls as educated and uneducated (140 peoples per group).Research method was semi-experimental or comparative casual and for data collecting has been used basic motor abilities test (BMAT) or Raynham Sinkler. Instrument of data collecting was test of basic motion skills, produced by Raynham– Sinkler (1974) that is for assessment of motion reflection at gross and fine muscle control children 4 – 12 years old, reliability of test by re-test for total test was count %89. The scores gained of tests were changed standard T score and recorded and then based on sex and type of education was categorized and compared. In this research was used of descriptive statistical methods (average and standard deviation) and inference like t-test and two-way factor analyze to comparative groups (p≤0/05). Results showed significant main effect of type of education and sex in fine skills and gross skills (p≤0/05). In fine skills, girls and educated and in gross skills, boys and uneducated act better than else. In some of skills interaction between type of education and sex showed significant. Also results showed scores average of subjects in more often sub-tests weaker than norm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic Motor Skills
  • Preschool
  • Norm
  • Gross and Fine Skills