اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا رمضانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار

ram336atsrttu.edu

سردبیر

دکتر مجید کاشف

فیزیولوژی ورزشی استاد

kashefatsrttu.edu
22970061-6

مدیر اجرایی

دکتر غلامرضا لطفی

رفتار حرکتی دانشیار

gholamrezalotfiatsrttu.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر عین اله خادمی

فلسفه و عرفان استاد

e_khademiatsrttu.edu

دکتر حمید رجبی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار

hrajabiathotmail.com

دکتر علیرضا رمضانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار

ram336atsrttu.edu

دکتر رحیم رمضانی نژاد

مدیریت ورزشی استاد

rramguilatyahoo.com

دکتر نادر رهنما

پزشکی ورزشی دانشیار

spr.ui.ac.ir/~n.rahnama
n.rahnamaatspr.ui.ac.ir

دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد

sadeghiatyahoo.com

دکتر ابولفضل فراهانی

مدیریت ورزشی استاد

afarahaniatpnu.ac.ir

دکتر مجید کاشف

استاد

kashefatsrttu.edu

دکتر عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزشی استاد

aagaeiniatyahoo.com

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

رفتار حرکتی استاد

m.vaezmosaviatgmail.com

ویراستار انگلیسی

محمد جواد رحیمیان

مترجمی زبان انگلیسی کارشناس

jcarmeatsrttu.edu

ویراستار ادبی نشریه

رضوان روح بخش

جامعه شناسی کارشناس ارشد

jeitatsrttu.edu

گرافیست

عباس مرادی

مهندسی کامپیوتر و انفورماتیک سایر

moradi.abbasatgmail.com