نویسنده = براتی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی برپروتئینوری و هماتوری دختران غیر ورزشکاردوره متوسطه

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 35-43

راحیل راحیل آتشگاهیان؛ مجید کاشف؛ امیرحسین براتی