مقایسه چابکی و استقامت قلبی-تنفسی دانش‌آموزان دختر 10-12 سال سالم و مبتلا به کف پای صاف

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 1-7

محمد حسین علیزاده؛ آذر آقایاری؛ ساناز ظهیری سروری


ارتباط بین ناهنجاری زانوی پرانتزی با کنترل پاسچر پویا و ایستا در پسران نوجوان

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-7

سید صدرالدین شجاع‌الدین؛ هادی فقیهی


مقایسه تبحر حرکتی و نوع ترکیب بدنی دانش آموزان 9-10 ساله

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 9-18

علی مرادی؛ رسول حمایت‌طلب؛ مریم شیربیگی


اثـر تغیـیـرپـذیـری تمرین بر اکتساب و یادگیری تکلیف هماهنگی ـ همایندی

دوره 2، شماره 2، دی 1392، صفحه 11-18

مریم مختاری دینانی؛ احمد فرخی؛ غلامرضا لطفی؛ عباس نظریان


تأثیر یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیب آنها بر آموزش مهارت شوت فوتبال

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 15-22

غلامرضا لطفی؛ فرشید طهماسبی؛ حسن زاده مهدی


تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی‌هوازی بر قابلیت‌های جسمانی پسران 12 تا 14 سال

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 19-28

سیروس نظری پیردوستی؛ علیرضا رمضانی؛ غلامرضا لطفی


رابطه بین مدیریت دانش با به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی مرتبط با تربیت بدنی آموزش و پرورش

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 29-34

مصطفی مصطفی‌پور؛ سید محمد کاشف؛ حبیب مظاهر اسماعیل‌پور؛ وحید اکبر‌زاده


تعیین روایی مقیاس درک فشار بورگ در ارزیابی خستگی دختران دانش‌آموز

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 33-40

فرشته شهیدی؛ علیرضا رمضانی؛ فهیمه حیدری


تأثیر فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی برپروتئینوری و هماتوری دختران غیر ورزشکاردوره متوسطه

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 35-43

راحیل راحیل آتشگاهیان؛ مجید کاشف؛ امیرحسین براتی


ارتباط ناهنجاریهای پایین‌تنه با توان عضلانی در دانش آموزان دختر10 و11 ساله شهرستان اردبیل

دوره 2، شماره 2، دی 1392، صفحه 39-47

فرشته برزگرکلور؛ معرفت سیاه کوهیان؛ آذر آقایاری


مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان ورزشکارایرانی و غیرایرانی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 45-52

داوود کشاورز؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمدرضا جلالی