موانع اجرای روش‌های نوین تدریس درس تربیت بدنی از دیدگاه دبیـران تربیت بدنی آموزشـگاه‌های دولتی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام پور

2 پیام نور

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی موانع اجرای روش‌های نوین فعال تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران مرد و زن آموزشگاه‌های دولتی استان ایلام می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی (پیمایشی) و به شکل میدانی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دبیران تربیت بدنی زن و مرد(220نفر) استان ایلام می‌باشد، که از این میان تعداد 140نفر به‌عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می‌باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظران رشته تربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ 89/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون‌های آنالیز واریانس یک راهه، آزمون مجذور خی، آزمونt، و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده‌است. نتایج پ‍‍ژوهش نشان داد که بین دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان ایلام در مورد شناخت موانع اجرای روش‌های نوین تدریس تفاوت معنادار وجود ندارد. هم‌چنین بین برگزاری دوره‌های ضمن خدمت روش‌های تدریس فعال و به‌کارگیری این روش‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(05/0p<). به‌علاوه بین مدرک تحصیلی دبیران و به‌کارگیری روش‌های فعال تدریس رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید (05/0p<). نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سابقه تدریس و به‌کارگیری روش‌های فعال تدریس رابطه منفی و معناداری وجود دارد (05/0p<). هم‌چنین بین دیدگاه دبیران زن و مرد استان ایلام در به‌کارگیری روش‌های فعال تدریس تفاوتی وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Recognition of the Obstacles of Performing New Methods of PE. Training in Schools; According to Teachers View in Ilam

نویسندگان [English]

  • A. Farahani 1
  • M. Solymani 2
1 Professor Payam e Noor University
2 M.A. in Payam e Noor
چکیده [English]

The purpose of this research is to study and recognize the obstacles of performing the new methods of Ph .Ed. training according to male and female teachers in schools located in Ilam province. This research is descriptive and practical. The statistical community consists of all the male and female teachers (220 teachers) from four districts of Ilam educational organization from which 140 teachers were chosen randomly as samples. Questionnaires are used to collect data. The validity of questionnaire has been studied and proved by PE. experts. The reliability of questionnaire has been computed with Cronbach¢s Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics (one-Way-ANOVA Test, Chi-Square Test, Pearson correlation, one sample T Test) are used to analysis the data. The results showed that the opinions of four districts teachers about the obstacles of using new methods in the level of (p≤0.05) are not meaningful and in the level of (a=0.05) there is a positive and meaningful relation between the in service education of these methods and applying them and there is a positive relation between the degree of the teachers and applying these new methods. It is also showed that there is a negative relation between the years of service and applying these new methods. And finally it is also showed that there is no much difference between the male and female teachers in relation to using these new methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obstacles
  • New methods teaching
  • Physical Education teacher