میزان آگاهی‌های حقوقی و مسئولیت‌های مدنی معلمان در ساعت درس تربیت بدنی مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی میزان آگاهی‌های حقوقی و مسئولیت های مدنی معلمان در ساعت درس تربیت بدنی مدارس بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات زمینه ای - پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. بدین منظور 175 نفر از معلمان تربیت بدنی مدارس شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که به روش آزمون- آزمون مجدد پایایی آن بررسی گردید و ضریب 86/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرونوف برای توزیع طبیعی داده ها استفاده شد و با توجه به طبیعی نبودن توزیع داده ها از آمار غیر پارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش حاکی است، 45/81 درصد معلمان تربیت بدنی مدارس به وظایف و مسئولیت های حقوقی و مدنی در ساعت درس تربیت بدنی آگاهی داشتند. همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در خصوص مسئولیت های حقوقی تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0 (p ≤ بدین معنی که معلمان تربیت بدنی زن نسبت به مرد آگاهی بیشتری در خصوص مسئولیت های حقوقی داشتند. از لحاظ مدرک تحصیلی، بین معلمان تربیت بدنی با مدرک تحصیلی متفاوت در خصوص آگاهی از حقوق ورزشی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0 ≥p )، بدین معنی که معلمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بودند آگاهی بیشتری نسبت به دیگران داشتند. در خصوص سابقه خدمت نیز بین دیدگاه معلمان تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0≥p)، بدین معنی که معلمانی که دارای سابقه خدمت متوسط به بالا (15 سال به بالاتر) بودند به آگاهی‌های حقوقی، اشراف بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Awareness Rate of Sports law and Legal Civic Responsibilities among Physical Educators in the Physical Education Classes

نویسنده [English]

  • Abbas Bonian
Faculty member-Shahid Rajaee Teacher Training Uni.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the awareness rate of physical educators about sports law and legal civic responsibilities in the physical education classes. The study was field research, which conducted through a field survey method. The data was collected from a randomly selected sample of 175 physical educators in Tehran schools. A test-retest designed questionnaire with 87% reliability coefficient was used to acquire the information of sports law and the legal civic responsibilities awareness. Prior to the data analysis, a Kolmogorov-Smirnov test was carried out of the normal distribution function. Regarding the abnormal data distribution, data were analyzed by Man-Whitny and Kruscal-Wallis as a non-parametric statistical way. The results revealed that 81.45% of the participants were aware of their duties and legal responsibilities in the physical education classes. Moreover, there was a significant difference between the legal and civic responsibilities opinions based on genders (p ≤ .05). It means that the female physical educators were more aware of their legal civic responsibilities and sports law. The findings also discovered that the legal civic responsibilities opinions were significantly different among physical educators with different high education levels (p ≤ .05). In other word, the physical educators with higher education level (≥ Master) were more aware of their duties, legal civic responsibilities and sports law. In the job experiences background, it has also been found a significant difference among the participants (p ≤ .001). It means that the physical educators with higher job experiences (≥ 15 years) had significantly further awareness of legal civic responsibilities and sports law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical educators
  • physical education class
  • legal civic responsibilities
  • sports law