بررسی نیازهای جسمانی، مهارتی، شناختی و عاطفی آموزش درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه پسرانه شهرستان شاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

بررسی نیازهای جسمانی، مهارتی، شناختی و عاطفی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و دانش‌آموزان هدف این تحقیق بوده است. نمونه آماری تحقیق را 30نفر از دانش‌آموزان پسرکلاس‌های اول تا سوم دبیرستان و 30نفر از معلمان تربیت بدنی مرد شهرستان شاهرود تشکیل دادند. معلمان تربیت بدنی بصورت هدفدار و دانش‌آموزان بصورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته با ثبات درونی 97/0تا71/0 در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت تا از بین 10 نیازهای جسمانی، 10 نیاز مهارتی، 10 نیاز شناختی و10 نیاز عاطفی آنها را اولویت‌بندی نمایند. سپس برای مقایسه رتبه اولویت‌های آزمودنی‌ها از آزمون U من-ویتنی درسطح 05/0 p≤ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بین نیازهای جسمانی از دیدگاه دانش‌آموزان و معلمان تفاوت معنی‌داری وجود داشت. در مورد نرمش‌های سبک و حرکات ابتکاری و شیرین‌کاری از دیدگاه معلمان ولی در سه مورد تمرینات توان، تمرینات سرعتی و قدرتی از دیدگاه دانش‌آموزان از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین نیازهای مهارتی هم تفاوت معنی‌دار بود به‌طوری که رشته‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون و شنا از دیدگاه دانش‌آموزان ولی ژیمناستیک و دو و میدانی از دیدگاه معلمان از اهمیت بالاتری برخوردار است. در بین نیازهای شناختی هم تفاوت‌ها معنی‌دار بود، اخلاق ورزشی و روان‌شناسی ورزش از دیدگاه معلمان نسبت به دانش‌آموزان از اهمیت بالاتری برخوردار بود ولی اصول حفظ وضعیت بدنی، اصول تمرینات آمادگی جسمانی و اصول یادگیری و تمرین مهارت از اولویت‌های دانش‌آموزان بود. همچنین در بین نیازهای عاطفی تفاوت‌ها معنی‌دار بود طوری که داشتن بدن متناسب، ظاهری شاداب و رفع خستگی از نظر معلمان نسبت به دانش‌آموزان اهمیت بیشتری داشت ولی شرکت در مسابقات، عضویت درتیم مدرسه و پیشرفت در ورزش از نظر دانش‌آموزان اهمیت بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Physical, Skillful, Emotional, and Cognitive Demands of Physical Education Class of High School Students in Shahrood

نویسندگان [English]

  • A. Haji Ghasemi 1
  • Mojtaba Talebi 2
1 Ph.D. Student- Tehran University
2 M.A. Student Shahrood University Of Technology
چکیده [English]

The purpose of this research was studying physical, skillful, emotional, and cognitive demands of students. All of participations were 30 students and 30 physical education teachers from high school in Shahrood city. Teachers and students were selected by using accessible and randomize sampling method respectively. The subjects have completed our questionnaire with 0.71-0.97 reliability. Ten preferences for physical, skillful, emotional, and cognitive demands were selected by our participations. To compare the rank of preferences, we have used U-Mann-Whitney test at the level of p≤ 0.05. The results of this study showed that light exercise was the preference for teachers, while strength and speed training were the choice of our students. In terms of skillful demands, Football, Volleyball, Basketball, Badminton, and Swimming were more important for students; however, Gym and Running were principal from teacher’s view. According to the results of cognitive demands, our teachers have believed that sport behavior and psychology are more important than physical fitness which was student opinions. As our results of emotional demands, happiness was main important reason for our teachers, while participation in champion leagues was principal for our students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical education class
  • physical
  • skillful
  • emotional
  • cognitive demands