ارزیابی و تدوین نورم‌های آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و تدوین استانداردهای آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی بود. روش تحقیق، کاربردی از نوع توصیفی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه بود. روش نمونه‌گیری، تمام شماری و حجم نمونه شامل 180 نفر دانشجوی دختر و پسر حاضر درکلاس­های درس تربیت بدنی1 بود. جمع­آوری داده‌ها به شیوه آزمون پایانی و از طریق اجرای آزمون‌های کشش بارفیکس، دراز و نشست، خم شدن نشسته، دو 1600 متر، پرش عمودی، دو 4×9 متر و طناب‌زنی انجام شد. از آمار توصیفی، سطوح زیر منحنی طبیعی، نمره استاندارد z و نرم‌افزار هنجار، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و تدوین نورم­های استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین نمرات دانشجویان پسر (X) در کلیه آزمون‌ها، بجز آزمون خم‌ شدن نشسته، بالاتر از میانگین نمرات دانشجویان دختر(Y) بود. در مقایسه با نتایج پژوهش‌های مشابه، نمره میانگین آزمون بارفیکس(21 = X)، دراز و نشست(44 = X) و انعطاف‌پذیری(35 = X) دانشجویان پسر دانشگاه، بالاتر از نمره میانگین دانشجویان پسر دانشگاه­های پیام نور، بیرجند و ارومیه بود. اگرچه دانشجویان پسردانشگاه افسری امام علی(ع) در کلیه آزمون‌ها بهتر عمل کردند اما دانشجویان دختر، در آزمون‌های دوی 4×9 متر(12=Y) بالاتر از بیرجند، در دراز و نشست(32=Y) بالاتر از بیرجند و ارومیه، در پرش عمودی(31=Y) بالاتر از تربیت معلم و ارومیه، در آزمون انعطاف‌پذیری(39=Y) و بارفیکس(10=Y) پایین­تر از ارومیه بودند. با توجه به فاصله رکوردهای ثبت شده در این آزمون‌ها با رتبه 95% درهر آزمون، وضعیت آمادگی جسمانی دانشجویان، مناسب نیست و لذا تدوین برنامه بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت در راستای ارتقاء و حفظ آمادگی جسمانی دانشجویان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Providing Physical Fitness Norms of Shahid Rejaee Teacher Training University Students

نویسندگان [English]

  • M. Kashef 1
  • A. Nazarian 2
1 Associated Professor-Shahid Rejaee Teacher Training University
2 Assistant Professor-Shahid Rejaee Teacher Training University
چکیده [English]

This study was aimed to evaluate and provide physical fitness norm for Shahid Rejaee Teacher Training University students.The method was practical and descriptive, and the statistical population was all students of second semester 2012-2013. The sampling, census and statistical sample was 180 students (boys and girls) participating in general physical education classes. Collecting data, was done final test by pull-up, push-up, sit and reach, 1600 shuttle run, agility, vertical jump, 4 9 meter and roping. To analyzing data and providing norm used descriptive statistic, Z standard score, and software norm. The finding indicated that the scores mean of boys was upper than girls else of sit and reach test. The scores mean of boy students at pull-up, push-up, sit and reach, was upper than boy students in Payam Noor, Berjand and Oroomyeh university. Also, boy students in Emam Ali Military University had better than the others. The girl findings showed that the girl students’ performance was better than Berjand in 4 9 meter and push-up, Oroomyeh in push-up, Tarbiat Moallem and Oroomyeh in vertical jump, and lower than Oroomyeh in pull-up test. With regard to distance of records with 95 percent rank in the each test, the student’s situation of physical fitness is not in an acceptable fitness level, and, it is necessary to provide long time, middle time and short time for promotion and sustain the student’s situation of physical fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Course Physical Education
  • Standards Norm
  • Fitness
  • students