ارتباط ناهنجاریهای پایین‌تنه با توان عضلانی در دانش آموزان دختر10 و11 ساله شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی- دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیاردانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هر گونه ضعف و نقص در پایین­تنه حرکت­، جابه­جایی و فعالیت­های طبیعی روزانه را با مشکل مواجه می‌سازد و عدم پیش­گیری و اصلاح ناهنجاری‌های مربوط به پایین­تنه می‌تواند موجب اختلالات ثانویه، در سایر قسمت‌های بدن شود و علاوه بر سلب سلامت جسمی و بهداشت روحی و روانی در آمادگی جسمانی افراد نیز تأثیر منفی بگذارد. باتوجه به اینکه سنین10و11سال تقریبا سن آغاز دوران بلوغ دختران است، بررسی ناهنجاری­ها در این دوره از اهمیت خاصی برخورداراست. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ناهنجاری­های پایین­تنه به­عنوان یک عامل مهم در پیش­بینی توان عضلانی دانش­آموزان دختر10 و11ساله شهرستان اردبیل است. در این مطالعه تعداد320 دانش­آموز دختر10 و11ساله شهر اردبیل به عنوان آزمودنی (با میانگین و انحراف معیار قد 67/6 ± 25/137 سانتی متر و وزن 74/8 ± 48/34 کیلوگرم) انتخاب و ناهنجاری‌های پایین­تنه آنان با استفاده از صفحه شطرنجی، پدوسکوب، خط­شاقولی و کولیس مورد ارزیابی قرار گرفت. توان عضلانی با استفاده از آزمون پرش سارجنت مورد سنجش قرار گرفت. برای برآورد قدرت پیش­بینی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته-‌ها نشان داد با استفاده از رگرسیون چند متغییری می‌توان گفت حداقل یکی از ناهنجاری‌های پایین­تنه (زانوی ضربدری) می‌تواند عامل مهمی در برآورد توان عضلانی پایین­تنه باشد. بین زانوی ضربدری و میزان پرش سارجنت رابطه منفی و معناداری مشاهده شد. با توجه بهنتایج این مطالعه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که توان عضلات پایین­تنه تا حدود زیادی می‌تواند در همه دانش‌آموزان دختر10و11ساله از روی ناهنجاری‌های پایین­تنه پیش‌بینی شود، ناهنجاری زانوی ضربدری رابطه معکوسی با پرش سارجنت دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Relationship between Lower Body Abnormalities with Muscle Power in 10 and 11 Aged Girl Students in Ardabil

نویسندگان [English]

  • F. Barzegar K. 1
  • M. Siahkohian 2
  • A. Aghayari 3
1 MSc. of Physical Education- Payam e Noor University
2 Associated Professors Mohaghegh Ardabili University
3 Assistance Professors Payam e Noor University
چکیده [English]

All types of weakness and deficiency in lower body to encounter with problem the movement and displace also daily natural activities. None prevention and correction lower body abnormalities cause to secondly disorders in other part of body and furthermore take away body health and psychologic health it has negative effect in persons physical fitness. The purpose of this study was to examine the relationship between lower body abnormalities and with power in 10 & 11 aged girl students in Ardabil city. 320 object (mean ±SD height 137/6±6/67 cm, weight 34/48±8/74 kg) as sample were selected and their lower body abnormalities genu varum, genu valgum were evaluated with posture screen, caliper, the flat foot with pedioscpe, and hallux valgus evaluat with plumb line. The muscle power measured with Vertical Jump (sergeant) test. The data analyzed by multiple regression in SPSS 16. The multiple regressions indicated that there is significant relationship between lower body abnormalities and muscle power. The results suggest that the Genuvalgum can predict the muscle power in 10 & 11 aged girls’ student. Genu varum has negative and significant effect on Vertical Jump.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lower Body Abnormality
  • relationship
  • Power
  • Vertical Jump Test