تأثیر دو شیوه تمرینی پرش عمقی پلایومتریک بر توان انفجاری دانش آموزان والیبالیست پسر شهرستان ابهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 - استادیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر دو شیوه تمرینی پرش عمقی پلایومتریک بر توان انفجاری دانش‌آموزان پسر والیبالیست بود. به این منظور تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان والیبالیست پسر شهرستان ابهر با میانگین سنی(63/±42/16) سال، قد(53/5±177) سانتی‌متر و وزن(96/5± 83/60) کیلوگرم با حداقل دو سال فعالیت در والیبال به طور داوطلب شرکت کردند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی پرش عمقی سریع(BDJ) پرش عمقی با مکث(CMDJ)و یک گروه کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه تجربی به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته براساس برنامه تمرینی تنظیم شده به تمرین پرداختند. توان انفجاری با استفاده از آزمون پرش سارجنت، در پیش و پس از دوره تمرینی اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­های آماری توصیفی و استنباطی، آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون لوین، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t گروه های همبسته و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و سطح معنی‌داری(05/0p≤) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که روش‌های تمرینی پرش عمقی سریع و با مکث بر افزایش توان انفجاری آزمودنی‌ها تأثیر معنی‌داری داشته‌است(05/0p≤). همچنین بین دو روش تمرینی در پیش­آزمون و پس­آزمون اختلاف معنی‌داری وجود نداشت و هر دو شیوه تمرینی تقریباً به طور یکسان(به نفع گروه پرش عمقی سریع) بر توان انفجاری تأثیر گذاشته ‌است. به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق حاضر این طور به نظر می‌رسد که برای بهبود وضعیت توان انفجاری دانش‌آموزان والیبالیست، انجام تمرینات پرش عمقی پلایومتریک بسیار مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Kinds of Plyometric Training Depth Jump on Explosive Power of Male Volleyball Player Students in Abhar City

نویسندگان [English]

  • M. R. Asad 1
  • A. Aghayari 2
  • H. Salehi 3
1 Assistance Professors Payam e Noor University
2 Assistance Professors Payam e Noor University
3 P.E. teachers in Abhar
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of exercising the power of explosive plyometric jumping through the boys’ volleyball player students. The boys volleyball players city Abhar to 30 students with a mean age (16 .42 ± 0.63 years), height (177 ± 5.53 cm) and weight (60.83 ± 5.96 kg) with at least two years volunteers participated in volleyball. Subjects were randomly assigned to three groups: Bounce drop Jump (BDJ, n = 10), Counter movement drop Jump (CMDJ, n = 10) and were divided into a control group (N = 10). Both experimental group for eight-weeks and three-days a week training program set up by exercised. Use explosive power Sargent jump test, was measured before and after the training period. Data was analyzed by descriptive and inferential statistical methods and significance level was considered p ≤0.05. The results of the study showed that the depth jump training methods enhance the Bounce drop Jump and Counter movement drop Jump, explosive power pause subjects had a significant effect (p ≤0.05). Between the pre-test and post-test training methods were not significantly different in both training methods are almost identical (the group to jump through quickly) on the explosive have influenced. However, the results revealed that students can improved explosive power volleyball by depth jump plyometric trainings 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plyometric Training
  • Depth Jumps
  • Explosive Power
  • Volleyball Players’ Student