ارتباط بین ناهنجاری زانوی پرانتزی با کنترل پاسچر پویا و ایستا در پسران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی - دانشگاه خوارزمی

چکیده

کنترل پاسچر در فعالیت­های روزمره و عملکردهای مطلوب ورزشی لازم و ضروری است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه کنترل پاسچر پویا و ایستای پسران دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی با گروه کنترل است. در این پژوهش نیمه تجربی 20 نفر دانش آموز پسر12-10 سال به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه زانوی پرانتزی ( 10نفر با میانگین سن 03/1±2/11 سال، قد 29/10±15/156 سانتی­متر، وزن24/7±4/39 کیلوگرم و مقدار ناهنجاری 39/0±37/3 سانتی­متر) و گروه کنترل (10نفر با میانگین سن 48/0±7/11 سال، قد 41/7±95/147سانتی­متر، وزن 59/3±75/35 کیلوگرم ومقدار ناهنجاری0/0 ± 0/0سانتی­متر) سازمان­دهی شدند. آزمودنی­ها هیچ­گونهآسیب­دیدگی در اندام تحتانی، آسیب سر و بیماری­های مؤثر بر تعادل را نداشتند. کنترل پاسچر پویا و ایستا به ترتیب با آزمون تعادلی ستاره (SEBT) و تعداد خطای بالانس (BESS) اندازه­گیری شد. نتایج با استفاده از روش آماری تست t همبسته و غیر همبسته در محیط نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند. سطح معناداری برابر 05/0 در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معناداری در کنترل پاسچر پویا و ایستا پسران 10-12 سال بین گروه زانوی پرانتزی نسبت به گروه کنترل وجود ندارد (05/0 >P). این یافته­ها نشان می­دهد که وجود ناهنجاری زانوی پرانتزی بر کنترل پاسچر پسران 10-12سال مؤثر نبوده است. علت آن را می­توان عدم توانایی رشد جسمانی و عضلانی مناسب آزمودنی­ها دانست، که باعث شده است گروه کنترل نتواند خود را از جهت کنترل پاسچر نسبت به گروه­ زانوی پرانتزی، متفاوت نشان بدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between knee Varuswith Dynamic and Static Postural Control in Adolescence Boys

نویسندگان [English]

  • S.S. Shojaedin 1
  • H. Faghihi 2
1 Associated Professorsof - Kharazmi Uni.
2 MSc. of Physical Education Kharazmi Uni.
چکیده [English]

Postural control required in daily activities and sport performances. The purpose of this study was compared postural control between teenager boys with knee varus and the control group. In this study, 20 male students aged 10-12 years were participated in two groups; the knee varus group (10 subjects with age of 11.2 ± 1.03 years, height 156.15 ± 10.29 cm, weight 39.4 ± 7.24 kg and abnormal amount of 3.37 ± 0.39 cm) and the control group (10 subjects age 11.7± 0.48 years, height 147.95 ± 7.41 cm, weight 35.75 ± 3.59 kg and abnormal amount 0.0 ± 0.0 cm). The subjects had no injury in lower limbs, head and diseases affecting the balance. Star excursion balance test and balance error scoring test was performed to assess dynamic postural control and static postural control, respectively. For statistical analysis paired sample t-test and independent t-test done with SPSS18 software. Level of confidence was set at 0.05. Results showed no significant differences in dynamic and static postural control in any comparisons between two groups. These findings indicates that knee varus deformity had no dramatic effects on postural control in teenager boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postural Control
  • Knee Varus
  • Star Excursion Balance Test
  • Balance Error Scoring System Test