مقایسه تبحر حرکتی و نوع ترکیب بدنی دانش آموزان 9-10 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی- آموزش و پرورش کرمانشاه

2 دانشیار -دانشگاه تهران

3 دانشجو دوره دکترای -دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف تحقیق حاضرمقایسه تبحر حرکتی و نوع ترکیب بدنی در بین دانش‌آموزان 10-9ساله است. تحقیق حاضر توصیفی واز نوع علی- مقایسه‌ای است که شامل 3گروه باسطوح متفاوت شاخص توده بدنی (نرمال،در معرض چاقی و دارای اضافه وزن) است. جهت ارزیابی ‌‌گروه‌های‌‌سه‌گانه‌ از شاخص‌‌‌های توصیفی و آزمون تحلیل واریانس یک­سویه و در صورت معناداری از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. بدین منظور112 نفر از دانش‌آموزان پسر ابتدایی (پایه سوم و چهارم)انتخاب شدند. برای ارزیابی تبحر حرکتی ظریف ودرشت از آزمون برونینکز- اوزرتسکی نسخه مختصر شده(BOTMP) و برای تعیین نوع ترکیب بدنی از اندازه‌گیری قد و وزن براساس شاخص BMIگروه‌های سه‌گانه مشخص گردید. نتایج نشان می‌دهددر آزمون تبحر حرکتی ظریف و درشت و هم‌چنین خرده آزمون‌های سرعت و قدرت بین میانگین گروه‌های سه‌گانه تفاوت معناداری وجود دارد ودانش­آموزان با وزن نرمال در آزمون­های تبحر حرکتی ظریف و درشت نسبت به دانش­آموزان دارای اضافه وزن عملکرد بهتری ‌داشتند..
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between Motor Proficiency and Body Composition in Pupils 9-10 Years Old

نویسندگان [English]

  • A. Moradi 1
  • R. Hemayattalab 2
  • M. Shirbaigy 3
1 MSc. of Sports Psychology - Kermanshah Education Org.
2 Associated Prof. - Tehran Uni.
3 Ph.D. Student - Payam e Noor Uni.
چکیده [English]

Obesity has become a serious childhood health issues worldwide. It has been suggested that  children  who  master  motor  skill  proficiency  will  be  more involved  in  physical  activity  thus  preventing  them  from  being overweight. The aim of this research was Comparison between motor proficiency and BMI in pupil’s ages 9-10 years. This research was consist of112 pupils ages 9-10 years in 3 groups with difference BMI(normal, overweight, obesity). BMI was calculated from measured height and weight (body mass /height Kg.m2).Motor proficiency was evaluated using Bruininks-Oseretsky Test (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Performance BOTMP-SF).Descriptive statistics was used to categorize the data and analyzing was based on ANOVA and Tucky H.S.D test. Analyses of variance (ANOVAs) uncovered there is significant difference between groups and normal group performed better than Overweight and obesity groupsin gross and fine motor proficiency. However, there isno significant difference between overweight and obesity groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor Proficiency
  • Body Composition
  • Bruininks-Oseretsky
  • Gross
  • Fine
  • Pupils