تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی‌هوازی بر قابلیت‌های جسمانی پسران 12 تا 14 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

2 دانشیار - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 استادیار -دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

هدف این تحقیق تأثیر هشت هفته تمرین هوازی وبی‌هوازی بر قابلیت‌های جسمانی پسران 12 تا 14 سال غیر ورزشکار بود. نمونه‌های آماری 54 نفر بودند که از بین 202نفر دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی شهید حسینی به‌صورت داوطلبانه و با استفاده از پرسش­نامه سلامت انتخاب شدند. آزمودنی‌ها شامل سه گروه 18نفره بود که به‌طور تصادفی به سه گروه هوازی، بی‌هوازی وکنترل تقسیم شدند. ابتدا از هر سه گروه پیش‌آزمون به‌عمل آمد و سپس دو گروه تمرینی در یک برنامه هشت هفته‌ای(3 جلسه در هفته‌، هر جلسه 30 تا 60 دقیقه و با شدت 80-60 درصد ضربان قلب ذخیره در گروه هوازی و90-70درصد ضربان قلب ذخیره در گروه بی‌هوازی)شرکت نمودند. در انتها از هر سه گروه پس‌آزمون به‌عمل آمد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی (میانگین، جداول و نمودارها) و استنباطی شامل آزمون تی همبسته‌، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مقایسه پیش و پس‌آزمون رکوردها نشان داد که استقامت قلبی- عروقی، قدرت و استقامت عضلات کمربند شانه و انعطاف‌پذیری در هر دو گروه تمرینی پیشرفت معنی‌داری داشته‌اند، اما در قدرت و استقامت عضلات شکم در هر دو گروه تمرینی پیشرفتی مشاهده نشد. مقایسه میانگین پس‌آزمون رکوردهای سه گروه بیانگر آن بود که استقامت قلبی- عروقی و انعطاف‌پذیری هر دو گروه تمرینی پیشرفت داشته و با گروه کنترل تفاوت آماری معنی‌داری دارند (05/0p˂)، در‌حالی‌که قدرت و استقامت عضلات شکم و کمربند شانه فقط تمرینات بی‌هوازی توانست بهبود ایجاد کند. این گروه فقط با گروه کنترل تفاوت آماری معنی‌داری داشت (05/0p˂). هم‌چنین مشاهده شد که در هیچ‌کدام از قابلیت‌ها بین اثر تمرین هوازی و بی‌هوازی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8-Weeks an Aerobic and Anaerobic Training on the Physical Abilities of 12-14 Years Boys

نویسندگان [English]

  • S. Nazari Pirdosti 1
  • A. Ramezani 2
  • Gh. Lotfi 3
1 M.Sc. in Sports physiology
2 Associated Professor- Shahid Rajaee Teacher Training Uni.
3 Assistant Professor- Shahid Rajaee Teacher Training Uni.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of 8-weeks an aerobic and anaerobic training onthe physical abilities of12-14 years old non-athlete boys.The sample included 54 boys who wereselected randomly from202students fromShahidHosaini junior high school, and using Health Questionnaire.The subjects included 3 groups of 18 who were randomly assigned to aerobic, anaerobic and control groups.At first, all groups were pre-tested,and then two training groups participated in an 8-week program (3 session a week, each session 30-60 minutes and with the intensity of %60-%80 in the aerobic group and %70-%90 Heart Rate Reserve in anaerobic group).Finally all groups were post-tested. The data were analyzed through descriptive (means,table, diagrams) and inferential statistics including:dependent t- test,One way ANOVA and the Tukey post Hoc test.The results of the comparison of pre and post-tests records indicated that cardiovascular endurance, shoulder griddle muscle strength and endurance, lumbar and back hip muscle flexibility had significant improvementsbut for the strength and endurance of abdominal no improvement was observed in both training groups. In comparing the post test record average of 3 groups, it was observed that regarding the cardiovascular endurance and flexibility both training groups showed improvement and showed a significant difference with the control group(p˂0.05).But in Shoulder griddle and Abdominal muscle strength and endurance, only anaerobic training could result in improvement and showed a significant differencewith the control group(p˂0.05).It was also observed that in all of the abilities there were no significant differences between the effect of aerobic and anaerobic training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muscle Strength
  • Muscle Endurance
  • Flexibility
  • Aerobic Training
  • Anaerobic Training