رابطه بین مدیریت دانش با به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی مرتبط با تربیت بدنی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد -دانشگاه علوم و تحقیقات کردستان

2 دانشیار- دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد -دانشگاه ارومیه

4 کارشناس ارشد - دانشگاه تهران

چکیده

مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. به‌منظور شناسایی رابطه بین مدیریت دانش با به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی تحقیقی از نوع همبستگی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان ادارات ورزش و جوانان بودند و نمونه آماری برابر با جامعه آماری تعیین شد(140=N). ابزار اندازه‌گیری پرسش­نامه استاندارد مدیریت دانش و پرسش­نامه محقق ساخته فناوری اطلاعات بود. پایایی پرسش­نامه مدیریت دانش (90/0) وپایایی پرسش­نامه فناوری اطلاعات (97/0) به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین مدیریت دانش با به‌کارگیری فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته‌های آزمون رگرسیون نیز نشان داد که خرده مقیاس اکتساب دانش مناسب‌ترین پیش‌بینی کننده کاربرد فناوری اطلاعات در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان است.بنابراین،فناوری اطلاعات از زیرساخت‌های مدیریت دانش کارآمد است و برای موفقیت مدیریت دانش در سازمان، به‌کارگیری فناوری اطلاعات از نقشی کلیدی برخوردار است و باید به‌عنوان ابزاری مؤثر در اکتساب، توزیع و پاسخ­گویی به دانش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Management and the Application of Information Technology in Departments of Youth and SportsOrganization ofWest Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • M. Mostafapour 1
  • S.M. Kashef 2
  • H. M. Esmail Pour 3
  • V. Akbarzadeh 4
1 M.A. - Kurdistan Uni.
2 Associated Professor Urmia Uni.
3 M.A.- Sports Physiology Urmia Uni.
4 M.A.-Tehran Uni.
چکیده [English]

The most important multilateral variable of development, at present time, in the organizations and businesses fields is knowledge. This study aimed to investigate the relationship between knowledge management and the application of information technology at departments and youth sports association in West Azerbaijan province. The population were all employees of the Youth and Sports Department and the sample was determined with a statistical population (140=N). The data were collected through a standard questionnaire of Knowledge Management and a valid IT questionnaire. The reliability of the Knowledge Management questionnaire and the IT questionnaire were 90.0 and 97.0, respectively. The data were analyzed by Pearson correlation, multiple regression and analysis of variance. The results showed a significant positive relationship between knowledge management and application of information technology. Regression results also showed that the sub-scale of knowledge acquisition can be as the best predictor for usage of information technology in sports and youth staff department’s province. Therefore, IT as an efficient infrastructure for knowledge management and information technology can play a key role to serve as an effective tool in the acquisition, distribution and accountability to develop knowledge among the Youth and Sports Department.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • application of information technology
  • administrative staff
  • youth sports