تأثیر فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی برپروتئینوری و هماتوری دختران غیر ورزشکاردوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 دانشیار - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 استادیار طب ورزشی-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

اختلالات ادراری به‌صورت پروتئینوری وهماتوری متعاقب فعالیت‌های ورزشی اتفاق می‌افتد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی به‌صورت تداومی وتناوبی بر پروتئینوری وهماتوری دختران غیرورزشکار بود. شرکت‌کنندگان 45 دختر غیرورزشکار از شهرستان نیشابور با میانگین سن (387/0± 18/15) سال، وزن(25/7 ±91/47) کیلوگرم، قد (6/6±4/157) سانتی‌متر بود که به‌طورتصادفی درسه گروه تجربی (تداومی،تناوبی 50متر و تناوبی 25متر)مسافت 1600متر را باشدت 86، 65 و 60درصد ضربان قلب ذخیره دویدند.آزمایش ادرار،یک ساعت و24ساعت بعدازفعالیت انجام شد. نمونه‌های ادرار با تست دیپ استیک، سانتریفوژ، اسیدسولفوسالسیلیک و میکروسکوپ تجزیه شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون ANOVAو tاستودنت تجزیه وتحلیل شدند.پروتئینوری یک ساعت (01/ p<) و24ساعت (001/0p≤) پس ازفعالیت، نسبت به حالت استراحت تفاوت معناداری داشت.بالاترین میزان دفع معنادارپروتئین، یک ساعت بعدازفعالیت، درگروه تداومی (باشدت86درصد) و 24 ساعت بعد، درگروه تناوبی 50 متر(باشدت 65درصد) مشاهده شد. دفع پروتئین، 24ساعت بعدازفعالیت درگروه تناوبی 50متر، (001/0p<) و گروه تناوبی 25متر(01/0p<) تفاوت معناداری داشت، درحالی‌که درگروه تداومی معنا دارنبود. دفع گلبول قرمز در سه گروه قبل و بعداز فعالیت تفاوت معناداری نداشت. دراین مطالعه، قبل از تمرین عملکرد پارامترهای کلیه طبیعی بود. بعد تمرین افزایش معناداری داشت و در ۲۴ ساعت بعد نیز در سطح بالایی حفظ شد. بالاترین میزان دفع پروتئین بلافاصله بعدازفعالیتودراولین ساعت استراحتدر شدت بالارخ داد. امادرشدت‌های پایین‌تر،درطول24ساعت بعدازفعالیت، دفع پروتئین مشاهده شد. بنابراین، احتمالا پروتئینوری با شدت ورزش ارتباط داشت. اگرچه، فعالیت با شدت‌های ذکرشده عملکردکلیه را تحت تاثیر قرارداد، اما یک جلسه فعالیت ورزشی بر هماتوری(دفع گلبول قرمز) بی تاثیربود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Long Distance and Interval Exercise on Proteinuria and Hematuria in High School Sedentary Girls

نویسندگان [English]

  • R. Atashgahian 1
  • M. kashef 2
  • A.H. Barati 3
1 M.Sc.- Shahid Rajaee Teacher Training Uni.
2 Associated Professor- Shahid Rejaee Teacher Training Uni.
3 Assistant Professor-Shahid Rajaee Teacher Training Uni.
چکیده [English]

Urinary abnormalities as proteinuria and hematuria happens after exercise .The aim of this study was to investigate the effect of one session long distance and interval exercise on Proteinuria and Hematuria in sedentary girls. The subjects were 45 sedentary girls from Nishabour, with age;15.18±0.387 year, weight: 47.91± 7.25 kg and height 157.4±6.6 cm, who randomly divided in three groups (experimental, continuous, intermittent 50 and 25 m). They ran one mile with the intensity of 86, 65 & 60% ofheart rate reserve. The Urin test was done at 1 and 24 hours after the exercise. The samples analyzed by dipstick test, centrifugation, Solforic Acid. The data were analyzed by ANOVA and t-student test. Proteinuria one hour (p≤0.01) and 24 hour.(p ≤0.001) after the exercise was significant. The significant excretion was in 1 hour after exercise, in intensity 86 percent and 24 h after in intensity 65%. Excreted protein, 1and 24-hour post exercise, in intensity 65%(p ≤ 0.001) and 60% ((p≤0.01) was significantly different .Those worked with intensity 86% was not significant. The excretion of red blood cells in the three groups was not significant. In this study, kidney ́s parameters were normal before the exercise and significantly increased at 24 hour post-exercise was maintained at high level. The highest amount of protein occurred immediately post exercise in highest intensity.  But protein excretion was observed in Lower intensities, among 24 hours. Therefore, proteinuria that caused by exercise have probably related with exercise intensity and hematuria do not increase in one session.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proteinuria
  • Hematuria
  • Interval Training
  • Continuous Training