مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان ورزشکارایرانی و غیرایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد- دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 استادیار -دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 استادیار-دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی دانشگاه بین‌المللی امام­خمینی (ره) قزوین اجرا شد.280 نفر دانشجو ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی(130 نفر ایرانی، 80 نفر افغانستانی، 40 نفر سوری و 30 نفر یمنی) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسش­نامه NEO-FFI(فرم کوتاه تجدید نظر شده پرسش­نامه پنج عامل بزرگ شخصیت) را کامل کردند. به‌منظور تعیین تفاوت‌های کلی بین گروه‌های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و برای مقایسه تعیین دقیق میانگین تفاوت‌های موجود بین هر یک از گروه‌ها با دیگر از گروه‌های تحقیق، از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد در عوامل شخصیتی روان­رنجورخویی بین دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که دانشجویان ورزشکار ایرانی نمرات کمتری در عامل شخصیتی روان‌رنجورخویی نسبت به دانشجویان ورزشکار غیر ایرانی کسب کردند، و هم‌چنین بین عوامل شخصیتی وظیفه‌شناسی بین دانشجویان ورزشکار ایرانی و یمنی تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین هیچ‌یک از گروه‌های تحقیق، در عوامل شخصیتی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، و سازگاری تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Personality Traits among Athletic Iranian and Non Iranian Students of Imam KhomeiniUniversity

نویسندگان [English]

  • D. Keshavarz 1
  • A.M. Mousavi 2
  • M.R. Jalali 3
1 M.Sc.- Imam Khomeini Uni.
2 Assistant professors - Imam Khomeini Uni.
3 Assistant professors - Imam Khomeini Uni.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing personality traits among athletic Iranian and non-Iranian students studying at Imam Khomeini International University, Qazvin. 280 athletic Iranian and non-Iranian students (130 Iranians, 40 Syrians, 80 Afghans, and 30 Yemenis) were picked using Stratified Random Sampling method, and they completed NEO-FFI (a shortened form of revised big 5 personality traits questionnaire). In order to identify the general differences among research groups, Two-Way Analysis of Variance was used and in order to accurately compare the means of the differences between each group with the other research groups Tukey's Post Hoc Test was employed. Findings showed that there was a significant difference between athletic Iranian and non-Iranian students in terms of the personality trait of Neuroticism. Furthermore, there was a significant difference between athletic Iranian and Yemeni students in terms of the personality trait of Conscientiousness. However, there was not a significant difference among any of the research groups in terms of other personality traits namely Extraversion, Openness, and Agreeableness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Big 5 Personality Traits
  • Iranian Athletes
  • Non-Iranian Athletes