مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران، معلمان، والدین ودانش آموزان دوره متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد - دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد - دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت­بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران، معلمان، والدین و دانش­آموزان بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی مدیران و معلمان زن و مرد (96 مدیر و1514معلم) و کلیه‌ دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول شهر رشت (23686) و والدین آنها تشکیل می‍دادند. نمونه آماری شامل کلیه‌ی مدیران، 310 معلم، 400 دانش­آموز (203 دختر و197 پسر) به همراه والدین آنها (400نفر) بودند.ابزار تحقیق،پرسش­نامه­ محقق ساخته‍ای مشتمل بر 25 متغیر موقعیت آموزشی بود که وضعیت این درس را در مقایسه با دیگر دروس پایه اول تا سوم اندازه‍گیری می‍گیرد. روایی صوری ومحتوایی این ابزار به‍وسیله 12صاحب‍نظر دانشگاهی، 10نفراز سرگروه­های درسی و معلمان با تجربه و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ تایید گردید (79/0= تا 82/0r=). بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون‍های فریدمن، ویلکاکسون، یومن ویتنی، کروسکال والیس در سطح(05/0≥p) نشان داد، تفاوت معنی­داری بین موقعیت درس تربیت بدنی با سایر دروس از دیدگاه دانش‍آموزان، والدین، مدیران و معلمان وجود دارد )001/0=(p. بدین ترتیب که از نظر دانش‍آموزان و والدین، درس تربیت‍ بدنی در مجموع 25 متغیر آموزشی رتبه چهارم داشت و دروس ریاضی، علوم وزبان انگلیسی در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. از نظر معلمان ، موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در رتبه اول قرار و دروس ریاضی و زبان انگلیسی در رتبه‍های دوم و سوم قرارگرفت. مدیران درس تربیت بدنی را در رتبه دوم و ریاضی و زبان انگلیسی را در رتبه اول و سوم قرار دادند. ضمنا موقعیت آموزشی بهتر درس تربیت بدنی از دیدگاه دانش‍آموزان پسر نسبت به دانش‍آموزان دختر قابل توجه بود)001/0=(p.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Educational Situation of Physical Education Curriculum Based on Point of Views of Middle School Principals, Teachers, Studentsand Parents

نویسندگان [English]

  • R. Ramzaninejad 1
  • S. Abdi Moghadam 2
1 Professor - Guilan Uni.
2 MS.- Guilan University
چکیده [English]

: The purpose of the present study was to investigate the educational position of physical education Curriculum among other subjects in managers, teachers, parents, and students’ views. The statistical population were of all managers and both male and female teachers (96 managers &1514 teachers), and all boys and girls students of Rasht (23686 students). The sample consists all the managers, 310 teachers, 400 students (197 boys and 203 girls) and their parents (n=400). The instrument was the researcher-made questionnaire, included 25 educational variables that compared educational position of physical education to other school subjects of first to third grades.Content and face validity have been approved by 12 intellectual academic professors and 20 heads of subject departments and experienced teachers, and reliability has also been approved by Cronbach Alpha method (r=0.79 to r=0.82). Friedman Test, Wilcoxon Test, Yeoman Witney Test, and Kruskal-Wallis test were used to test the research hypotheses (p≤0.05). The results  showed significant difference between the position of physical education subject with other school subjects on students, parents, managers, and teacher’ point of views (p=0.001). The top priority of subjects was mathematics, sciences, foreign language and physical education from point of views of students and their parents. Also, teachers ranked first, and school principals ranked second the physical education subject among mathematics and foreign language subjects.The top priority of boys than girls toward physical education subject were considered (p=0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational situation
  • physical education curriculum
  • secondary schools subjects
  • priority of subjects