دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 1-59