دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-61 
اثـر تغیـیـرپـذیـری تمرین بر اکتساب و یادگیری تکلیف هماهنگی ـ همایندی

صفحه 11-18

مریم مختاری دینانی؛ احمد فرخی؛ غلامرضا لطفی؛ عباس نظریان