راهنمای نویسندگان

راهنمای مقالات

راهنمای نویسنده مسئول

راهنمای نویسندگان

 خواهشمند است همراه با ارسال فایل اصلی مقاله با فرمت Word بدون نام و مشخصات نویسندگان،  یک فایل بدون نام از مقاله  نیز با فرمت  Pdf  به عنوان فایل تکمیلی بارگذاری شود. در ضمن نام و مشخصات کامل نویسندگان در یک فایل Word جداگانه  همراه سایر فایل ها فرستاده شود.