اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا رمضانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار

ram336srttu.edu

سردبیر

دکتر مجید کاشف

فیزیولوژی ورزشی استاد

kashefsrttu.edu
22970061-6

مدیر اجرایی

دکتر غلامرضا لطفی

رفتار حرکتی دانشیار

gholamrezalotfisrttu.edu

مدیر داخلی

دکتر میثم رحیمی زاده

مدیریت ورزشی استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

m.rahimizadehsru.ac.ir
0000-0001-6882-5592

اعضای هیات تحریریه

دکتر عین اله خادمی

فلسفه و عرفان استاد

e_khademisrttu.edu

دکتر حمید رجبی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار

hrajabihotmail.com

دکتر علیرضا رمضانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار

ram336srttu.edu

دکتر رحیم رمضانی نژاد

مدیریت ورزشی استاد

rramguilyahoo.com

دکتر نادر رهنما

پزشکی ورزشی دانشیار

spr.ui.ac.ir/~n.rahnama
n.rahnamaspr.ui.ac.ir

دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد

sadeghiyahoo.com

دکتر ابولفضل فراهانی

مدیریت ورزشی استاد

afarahanipnu.ac.ir

دکتر مجید کاشف

استاد

kashefsrttu.edu

دکتر عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزشی استاد

aagaeiniyahoo.com

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

رفتار حرکتی استاد

m.vaezmosavigmail.com

ویراستار انگلیسی

محمد جواد رحیمیان

مترجمی زبان انگلیسی کارشناس

jcarmesrttu.edu

کارشناس نشریه

راحله جزائی

فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری

jeitsrttu.edu

گرافیست

عباس مرادی

مهندسی کامپیوتر و انفورماتیک سایر

moradi.abbasgmail.com